You are here

Giáo Dục Công Giáo: Năm Mươi Năm sau Pacem In Terris

NĂM MƯƠI NĂM
SAU THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH TRÊN TRÁI ĐẤT (PACEM IN TERRIS)[1]

 

KEVIN RYAN

(Ban Mục Vụ Giáo Dục Công Giáo Gp. Sàigòn chuyển ngữ)

Di sản giáo dục của Giáo hội Công giáo khai mở bằng việc Đức Kitô rao giảng trong các thành thị của Judea và việc Ngài truyền dạy các môn đệ của Ngài. Sau khi Ngài chết và sống lại, các môn đệ của Ngài tập hợp lại để thi hành lệnh truyền của Ngài “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc16,15). Trong bối cảnh của sự hiểu biết ngày nay về sứ mệnh giáo dục, sứ mệnh của các môn đệ là sứ mệnh đòi hỏi khắt khe, nhưng hạn hẹp: loan truyền tin mừng của Phúc âm.

Qua các thế kỷ, sứ mệnh giáo dục của Giáo hội Công giáo đã phát triển và mở rộng. Quá trình loan báo Tin Mừng đã được các môn đệ mở đầu thì ngày nay đã phát triển thành giáo hội lớn nhất trên thế giới. Sứ mệnh đó đã mở rộng vượt quá việc truyền bá câu chuyện về Đức Kitô. Khi các nhà truyền bá Phúc Âm ban đầu loan truyền tin mừng, họ đã tìm kiếm một nền tảng hợp lý cho đức tin. Cụ thể, các Giáo phụ tiên khởi đã đặt nền móng hợp lý cho đức tin Kitô giáo, và trong quá trình đó các ngài đã đưa Giáo hội Công giáo đi đầu về sự uyên bác và sự thuyết trình được trình bày có biện luận chặt chẽ. Một hệ thống giáo dục học đường mà khi bắt đầu chỉ là những trường nhỏ thuộc nhà thờ chính tòa và các chủng viện, đã tiến triển thành hệ thống đại học. Các trung tâm nghiên cứu quan trọng được thành lập, được củng cố và được nuôi dưỡng tại Bologna, Paris, và Coimbra và khắp châu Âu. Trong lúc đó, giáo hội trở thành nơi chất chứa, người bảo quản và tổng hợp kiến thức cả thần học và tự nhiên từ cả các nền văn hóa cũ và mới. Sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo hội đã lan tới Tân Thế Giới thế nào thì sứ mệnh giáo dục của Giáo hội cũng mở rộng ở đó như vậy. Ý tưởng coi đại học như một thể chế dành cho sự phát triển tập trung kiến thức của con người đã là một trong những món quà cao quý của Giáo hội Công giáo cho cộng đồng thế giới.

Cho dù xuất hiện mãi sau này, nhưng ý tưởng về việc giáo dục đại chúng đã nhận được nguồn cảm hứng trong thế kỷ XVI và XVII từ cuộc sống và hoạt động của các giáo sĩ và tu sĩ, chẳng hạn như thánh Francis de Sales. Các dòng tu được thành lập dành để giáo dục giáo dân. Hiện nay, Giáo hội Công giáo có hệ thống giáo dục lớn nhất thế giới. Các hoạt động loan truyền Tin Mừng phát triển trí tuệ được kết hợp với mở thêm các trường học giáo xứ được điều hành bởi các dòng tu của các linh mục, các sư huynh và các nữ tu là những người coi công việc này là trọng trách được Chúa giao cho.

Triết Lý Giáo Dục Công Giáo

Bản Chất của nền Giáo Dục Công Giáo

Giáo Dục và Giáo Dục Học Đường

Sự Khôn Ngoan của Nhà Nưới với Tư Cách Nhà Giáo Dục Hàng Đầu

 

Những câu hỏi kết luận

Sự thẩm tra về tư tưởng giáo dục này được diễn tả trong Pacem in Terris nhằm nêu ra hai câu hỏi, Thứ nhất, liệu Giáo hội sẽ đem lại sự lãnh đạo cho người Công giáo và những người có tín ngưỡng khác để tái khẳng định quyền và trách nhiệm chính yếu của cha mẹ là giám sát việc giáo dục con cái của họ không? Nghĩa là, liệu Giáo hội sẽ hoạt động để hạn chế vai trò của nhà nước trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho các nỗ lực của cha mẹ và những người đại diện được chọn của họ nhằm giáo dục giới trẻ không?

Thứ hai, liệu những lời kêu gọi mới đây của Giáo hoàng John Paul II và Benedict XVI về loan báo Tin Mừng sẽ bị giảm giá trị do tình trạng giáo dục Công giáo yếu kém không? Phải chăng sứ mệnh giáo dục của Giáo hội đã giảm bớt, đã trở nên không hiệu quả, và đã bị coi thường là làm suy yếu khả năng của người Công giáo đáp lại lời kêu gọi của các giáo hoàng là loan truyền Tin mừng của các Phúc Âm? Phải chăng giáo dục Công giáo sẽ không chuẩn bị đủ “đội quân” để hoàn thành sứ mệnh loan báo Tin Mừng này?

References

Aquinas, St. Thomas (1274) SummaTheologica 1.16.1.

Arthur, James (2008) “Faith and Secular­ization in Religious Colleges and Uni­versities”. Journal of Beliefs. Vol. 29, issue 2. pp. 197-202.

David Badash (2011) SB 48: California’s FAIR Education Act Is This Year’s Prop 8. Is It DOA? In Bigotry Watch, News, Pol­itics, Religion. September 2, 2011.

Benson, Iain. What can be Learned from the Experiences ofVarious Societies in Dealing with their Principal Trouble Spots? In Universal Rights in a World of Diversity - The Case of Religions Freedom, XVII Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 17, eds M.A. Glendon and H. Zacher, Vatican City, 2012, pp. 253-290.

Eberling, E.R. Massachusetts Education Laws of 1642,1647, and 1648, in Historical Dictionary of American Education, ed. Richard J. Altenbaugh. Greenwood Press, 1999.

Hendershott, A. (2009) Status Envy: The Politics of Catholic Higher Education. New Brunswick, NJ:Transaction Press.

Glenn, C.L. (2011) Disestablishing Our Secular Schools in First Things. January, 2012, pp. 39-43.

Kay, B. (2011) The court will decide if Quebec allows a choice in religious education. Accesses January 30,2012. Available at http://full- comment.nationalpost.com/2011/05/18 /barbara-kay-court-will-decide-if-que- bec-allows-a-choice-in-religious-edu- cation/

Maritain, Jacques (1943) Education at the Crossroads. New Haven, CN:Yale Uni­versity Press.

McMurtrie, B. (2003) Catholic Colleges Fail to Impart Church’s Teaching, Study’s Author Says. The Chronicle of Higher Ed­ucation 48 (March 21,2003).

Pakaluk, Michael (2011) What every well- educated Catholic should know. The Boston Pilot, June 3, p. 14.

Reilly, Patrick J. (2003) Are Catholic Col­leges Leading Students Astray? The Catholic World Report, March 2003: 38- 46.

Ryan, K. and Cooper, J.M. (2013) Those Who Can, Teach. Belmont, CA:Widsworth Cengage Learning.

Ryan, K. and Bohlin, K.E. (1999) Building Character in Schools. San Francisco, CA: Jossey Bass.

      Smith, C. with Denton, M.L. (2005) Soul Searching: the Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Oxford, UK: Oxford Press.


[1] Nguồn: The Global Quest for Tranquillitas Ordinis, Pacem in Terris, Fifty Years Later. Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 18, 2013. www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/actắ-ryan.pdf.