You are here

Video: Từ Carol Wojtila Đến Giáo Hoàng P. 1

Xin được giới thiệu bộ phim về vị Thánh Giáo Hoàng của thời đại chúng ta.